Prihlásenie

Správa prenájmu

Sim Property  >  Správa prenájmu

Chcem vedieť viac

Kontaktujte nás a zistite, ako Vám vieme pomôcť a postarať sa o všetky detaily Vašej nehnuteľnosti.

Staňte sa naším klientom

Pošlite nám detaily Vašej nehnuteľnosti a my Vám zavoláme s konkrétnym návrhom našej pomoci

Správa nájmu v kocke

Vaša nehnuteľnosť. Postarané. Bodka.

 • Kompletná služba bez starostí
 • Online systém v 14 jazykových mutáciách
 • Integrované služby vo viach ako 20 regiónoch
 • Kompletná starostlivosť o nájomníka
 • Platba všetkých účtov
 • Poistenie, údržba, evidencia
 • Optimalizácia príjmov a nákladov

Služba správy nehnuteľnosti a jej prenájmu, tzv. Property management – nezávislé služby naprieč strednou Európou

Sim Property je jedinou spoločnosťou schopnou zabezpečiť rozsiahle a plne integrované služby v oblasti správy nehnuteľností, od malých bytov až po veľké budovy. Pomáha nám v tom náš originálny online systém a náš medzinárodný tím, vďaka ktorému pôsobíme vo viac ako 20-tich veľkých mestách v strednej Európe:

sim-management-locations2

 • V Českej republike: v Prahe, Brne, Ostrave, Hradci Králove, Beroune, Sušiciach…
 • V Poľsku: vo Varšave, Krakove, Wroclavi, Katoviciach, Lodži, Poznani, Rzeszówe…
 • Na Slovensku: Bratislave, Žiline, Košiciach, Trnave…
 • V Bulharsku: Sofii, Ruse…

Poskytujeme investorom do nehnuteľností komplexné, transparentné a úplne nezávislé služby v oblasti správy nehnuteľností a ich prenájmu, ktoré Vám zaistia:

 • bezstarostné vlastníctvo vďaka minimalizácii rizík s vlastníctvom spojených
 • údržbu nehnuteľnosti a vytvorenie predpokladov na zvýšenie jej hodnoty
 • maximalizáciu peňažného toku (postupným zvyšovaním nájmu a znižovaním nákladov)
 • riešenie v prípade následného predaja, nastavenie stratégie pre dosiahnutie požadovaného zisku a zaistenie možností na reinvestovanie

Všetky naše služby podriaďujeme princípu jednoduchosti a transparentnosti, bez skrytých poplatkov. Veríme, že otvorená komunikácia je vo vzťahoch kľúčová a sme vždy pripravení uspokojiť našich zákazníkov.

V každej lokalite máme vlastnú kanceláriu a tím ľudí. Spravujeme stovky nehnuteľností v celej strednej a východnej Európe, čo z nás robí jednu z najväčších spoločností tohto druhu v regióne.

Naše bohaté skúsenosti a nezávislé služby v oblasti Property managementu, z nás stále častejšie robí prvú voľbu pre majiteľov vlastniacich nehnuteľnost v strednej Európe. Naše služby sú navrhnuté tak, aby sa naši klienti nemuseli o nič starať, a mohli iba spokojne sledovať správy o stave ich bytu a prichádzajúce platby.

Ako klient Sim Property získate rozšírený reporting prostredníctvom nášho unikátneho online systému pre správu nehnuteľnosti. Naše riešenie nám dáva veľkú výhodu oproti našim konkurentom v oblasti efektívnej organizácie, a komunikácie s našimi zákazníkmi. Zistite, aké sú prednosti nášho systému a prečo si ho naši klienti tak obľúbili.

Kontaktujte nás a získajte viac informácií o našich službách v oblasti Property managementu a my Vám ukážeme, ako sa zbaviť rizík spojených s vlastníctvom nehnuteľnosti.

Chceme si byť istí, že Vaša nehnuteľnosť bude fungovať hladko – pozrite sa, čo všetko je zahrnuté v našich službách

Služby Property managementu Čo zahŕňa?
Výber nájomného a aktvíne upomienky o nezaplatenom nájme a výpočet úrokov z nezaplateného nájomného. Všetky Vaše peniaze sú uložené na osobitných klientských účtoch
Rent collection and active chasing of the tenant for unpaid rent. Calculation of late payment penalties. All money is held in a separate client account.
Držba depozitu a hájenie záujmov majiteľa, aby sme mali istotu pokrytia všetkých nárokov zo zmluvy o prenájme, aj v prípade nezaplatenia nájmu/poplatkov, alebo nedostatočnej údržby.
Holding the deposit and looking after the landlord's interests to ensure necessary monies are retained due to unpaid rent/bills/maintenance.
Do detailu prepracovaná funkcia, ktorá Vám dovolí sledovať finančné prehľady nákladov a výnosov. Dáta sú sledované na mesačnej báze a sú prehľadne rozdelené do skupín pre čo najjednoduchšiu orientáciu. Všetky platby, náklady a výnosy je možné exportovať a ďalej podľa potreby spracovávať.
Detailed functionality allowing you to see month by month statements of incomes & costs, broken down into each specific type. Ability to export all payments to excel.
Najnovší pokročilý online reporting Vás stále udrží informovaných.
The latest advanced online reporting keep you well informed and up to date.
Každému klientovi bude priradený správca nehnuteľností, ktorý je hlavným kontaktom pre čokoľvek, čo môžete v danej krajine pre Vašu nehnuteľnosť potrebovať.
Each client is assigned a personal property manager who will be your main point of contact for anything you need with all your properties in a certain country.
Všetci naši zamestnanci hovoria plynule po anglicky
All our staff speak fluent English.
Kľúče sú bezpečne uložené a označené v našich kanceláriách a zavedené v našom evidenčnom systéme
Keys are safely stored and labelled in our office using our key tracking system.
Všetky dokumenty spojené s Vašou nehnuteľnosťou, sú uložené a kategorizované v našom archíve.
All documents related to your property are efficiently stored and categorised in our office.
Všetka pošta spojená so správou nehnuteľnosti je zhromažďovaná v našej kancelárii, následne je naskenovaná a podľa potreby spracovaná a uložená v archíve. Klienti môžu taktiež využiť našu službu správy bankového účtu a spracovanie korešpondencie s ňou spojenej.
All post related to the property is collected at our offices, scanned and filed as appropriate. Clients can also use our Banking Management Service for their bank related post.
Staráme sa o plánovanú bežnú údržbu, ako aj pohotovostné, neplánované opravy v akúkoľvek dennú dobu.
We handle both regular planned maintenance and emergency maintenance whatever the time of day.
Počas rokov sme si vybudovali zoznam spoľahlivých dodávateľov, vďaka ktorému dokážeme zabezpečiť široké množstvo služieb. Nájsť spoľahlivého a kvalitného dodávateľa za rozumnú cenu je nesmierne zložité a ak ho raz nájdete, oplatí sa vyvážiť ho zlatom. Šetria nám mnoho peňazí a stresu.
Over the years we've built up a list of reliable contracts we can work with on a wide range of jobs. Finding reliable, good quality and reasonably priced contractors is very difficult, and once found are worth their weight in gold, saving you many stressful hours.
SIM sa stará o pravidelné kontroly Vašej nehnuteľnosti, aby bola v čo najlepšom stave. Všetky prehliadky sú detailne zdokumentované.
SIM does regular checks of your property to ensure its been kept in good condition. All checks are documented in detail.
Zabezpečujeme súlad všetkých častí Vašej nehnuteľnosti s platnou miestnou legislatívou, od plynových kotlov v bytoch, až po výťahy v budovách. Staráme sa o údržbu a zabezpečujeme pravidelnú aktualizáciu revíznych plánov.
We ensure all parts of your property are checked in line with local laws. From gas boilers in apartments, to lifts in whole buildings we maintain and organise a schedule of required checks to ensure your property is kept up to date.
Po nájdení nájomníka je veľmi dôležité spísať detailný preberací protokol, aby sa čo najpresnejšie zdokumentoval stav a vybavenie bytu, ako aj stavy meračov energií a vody. Bez tohto kroku je veľmi zložité primäť nájomníkov k úhrade opráv, alebo nezaplatených účtov, keď sa prenájom skončí.
After finding a new tenant it is very important that a detailed handover protocol is done to document the exact condition & contents of the property, and ensure that meter readings are taken. Without this its very difficult to get the tenant to pay for repairs or unpaid bills when they leave.
Postaráme sa za Vás o všetku komunikáciu s nájomníkom. Nájomníci majú často veľké množstvo dotazov a pripomienok, ktoré musia byť riešené včas, nehľadiac na dennú dobu.
We will handle all communication with your tenant, so you don't have to. Tenants often have a large range of questions and issues that need to be solved at all times of the day and night.
Nájomníci majú často pripomienky k bytu, v ktorom žijú, alebo požadujú zmeny v nájomných zmluvách. Našou prácou je korektne sa s týmito požiadavkymi vysporiadať a zastupovať záujmy majiteľa.
Tenants can have complaints about the property they are living in or require changes to their rental contracts. Its our job to ensure this is correctly handled and look after the landlords interests.
Je kľúčové, aby nájomník dopredu vedel, čo, kedy a kde má zaplatiť. Ak sa tak nestane, náš online systém nás na to okamžite upozorní. Nájomníka dôrazne urgujeme, aby sme zabezpečili úhradu v čo najkratšom čase.
It is vital that tenants know clearly in advance what/when they should pay the rent. Should this not happen on time we have all rents tracked through our online system so we know immediately if they are late, we then vigorously chase the tenant to ensure the rent is paid up to date.
Pokiaľ nájomníci nedodržiavajú ustanovenia v nájomnej zmluve, zašleme im písomné upozornenie a výzvu na nápravu (jej odignorovanie znamená v zákonom určených prípadoch predčasné ukončenie zmluvy a vysťahovanie nájomníka).
Should the tenant not keep the terms of their contract then we issue warning notices (which if ignored would ultimately lead us to terminate the rental contract and remove the tenant).
Podobne ako pri nasťahovaní nájomníka, je dôležité mať podrobne zdokumentovaný stav nehnuteľnosti a jej vybavenia po prevzatí od nájomníka. Akékoľvek odchýlky od pôvodného stavu sú zaznamenané a zúčtované pri spracovaní konečného vyúčtovania pre nájomníka.
Similarly to check-ins its important to have a well documented handover of the property from the tenant. Any differences from the original condition are noted and accounted for in the tenants final reconciliation of their account.
zabezpečujeme všetky druhy komunikácie s dodávateľmi pre relevantnými Vašu nehnuteľnosť.
We deal with all communication with relevant utility companies connected with the property.
Keď sa nájomník sťahuje do/z nehnuteľnosti, často je potrebné zmeniť odberateľa. Postaráme sa o celý proces prevodu.
When a tenant moves in or out of a property the name on utility bills often needs to be changed. We handle this whole process.
V mene majiteľa vyberáme platby a staráme sa o všetky účty spojené s prevádzkou nehnuteľnosti, čím šetríme majiteľovi ohromné množstvo času. Tieto dáta sú následne dostuponé v reálnom čase v našom online systéme. Je dôležité sa uistiť, že účty sú platené včas a že sa netvoria dlhy, ktoré môžu viesť k pokutám a penále, v krajnom prípade až k exekučnému konaniu.
We collect, track and pay all bills connected with the property on behalf of the landlord, which saves a huge amount of time for the landlord. This data is then available in realtime in our online system. It's important to ensure bills are paid on time to ensure debts do not build up which could lead to late payment penalties and repossession of the property.
Je bežné, že niektoré účty platí majiteľ, za iné zase nesie zodpovednosť nájomník. Staráme sa o riadne vyúčtovanie všetkých nákladov a zabezpečujeme, aby nájomník platil len toľko, koľko naozaj spotreboval.
It is common that some bills stay in the landlords name yet relate to the tenants usage. We do regular reconciliations of all bills to ensure the tenant pays the correct amount according to their usage.
Nestaráme sa len o platby nájomného, ale v mene majiteľa zabezpečíme aj služby od ostatných dodávateľov, napr. revízie plynových zariadení a pod.
Not only do we pay utility bills on behalf of the landlord but also all other suppliers such as maintenance contractors.
V mene majiteľa zaisťujeme úhradu všetkých miestnych daní a poplatkov. Zároveň pre našich klientov spracovávame podklady pre daňové priznania.
We track and pay, on behalf of the landlord, local taxes required due to property ownership, such as property tax.
Keď sa nájomná zmluva blíži k svojmu koncu, oboznámime majiteľa s aktuálnym stavom nehnuteľnosti a trhu, ako aj správania sa nájomníka počas doby prenájmu. Zároveň poradíme, aký je ideálny postup pri predĺžení nájomnej zmluvy.
When the tenants contract nears the end we advise the landlord about the current state of the rental market, the tenant behaviour and best steps to proceed in order to renew the rental contract.
S nájomníkom vedieme jednanie ohľadom nových podmienok pre ďalšie obdobie prenájmu. Podľa vyjednaných podmienok následne pripravíme potrebnú dokumentáciu. Táto služba podlieha spoplatneniu podľa poplatku za predĺženie prenájmu.
We negotiate the rent for the next rental period with the tenant, then prepare necessary amendments to the rental contract. Reletting fees apply.
Počas jednaní o predĺžení prenájmu si preverujeme aktuálny stav nehnuteľnosti. To všetko ešte pred podpisom predĺženia nájomnej zmluvy. Je to preto, aby sme sa ubezpečili, že nájomník byt udržiava v požadovanom stave.
When the tenancy renewal is arranged by SIM we also do an inspection (before the rental contract amendment is signed) to ensure the tenant is keeping the property in satisfactory condition.
Môžeme pre Vás zariadiť potrebné poistenia, ktoré Vás budú kryť v prípade nehôd a nečakaných udalostí. Takéto poistenie často vyžadujú banky ako podmienku pre schválenie hypotéky. V nasledujúcich rokoch zaistíme sledovanie platieb poistného a postaráme sa o to, aby boli uhradené včas.
We can arrange necessary insurance for your property to cover you in case of disaster (note it is often a condition of your mortgage bank to have valid property insurance). When then track these payments to ensure they are paid on a regular basis.
Ak nebodaj nastane škodová udalosť, zariadime za Vás všetko potrebné. Od podania žiadosti na poisťovňu až po dodanie všetkých potrebných podkladov na vybavenie poistnej udalosti.
Should it be necessary to handle make an insurance claim we will handle this for you, including providing all necessary documentation to the insurance company and chasing them to ensure they pay out the correct amount.
Dokážeme pre Vašu nehnuteľnosť zabezpečiť energetický certifikát. Ten je v niektorých prípadoch, alebo krajinách zo zákona vyžadovaný ako povinný dokument v niektorých špecifických situáciách (napr. pri predaji nehnuteľnosti).
We can arrange for an energy performance certificate for your property. Sometimes this is required by law in certain cases depending on the country.
Často je potrebné komunikovať s úradmi, pod ktorých miestnu pôsobnosť Vaša nehnuteľnosť spadá. Typicky sa jedná o miestne dane z nehnuteľností, prípadne stavebné, či iné úrady. Máme všetky potrebné skúsenosti, aby sme sa stali centrálnym bodom takejto komunikácie. So všetkým Vás včas oboznámime a zariadime za Vás všetko potrebné.
It can often be necessary to deal with the local authority in the area your property is located in. We become the main point of contact for the local authority and deal with any issues that may arise.
Pre majiteľov bytov v budovách so spoločným vlastníctvom zaistíme účasť na schôdzach hlasovanie za majiteľa podľa jeho vôle.
For apartments in buildings with shared ownership, we will vote on the landlords behalf about necessary issues when committee meetings take place.

Kompletné služby správy nehnuteľností

Všade, kde pôsobíme, zaisťujeme okrem služby správy prenájmu aj ďalšie služby:

 • Vyhľadávanie vhodných nehnuteľností – tzv. sourcing, ktorý Vám zaistí nájdenie najvhodnejšej nehnuteľnosti na investovanie podľa potrieb Vášho rozpočtu.
 • Dodatočné služby – prevzatie od developera, odstránenie vád, poistenie, prihlásenie k potrebný dodávateľom (elektrina, plyn, atd.), registrácia pre všetky druhy daní (z nehnuteľnosti, či dani z príjmov).
 • Kuchyne a zariadenie – zaistíme pre Vás rekonštrukciu kuchyne a všetok potrebný nábytok a zariadenie podľa Vašich predstáv a potrieb Vášho rozpočtu
 • Renovácie a vybavenie – zariadime renovácie, prípadne dokončenie rozbehnutých projektov (kúpeľne, podlahy, dvere, steny, atd.).
 • Hypotéky – pomôžeme s financovaním Vašej nehnuteľnosti
 • Prenájmy – zaistíme rýchly prenájom Vašej nehnuteľnosti
 • Predaj – komplexné služby pre predaj Vašej nehnuteľnosti v celej strednej Európe

Client Testimonials

 • Hi Anna, I have to say, your company has been so professional and the service has been simply excellent. Kind regards Imad Ferzoli

  Imad Ferzoli - Lodz, PL

 • Sim Property group has been particularly helpful in identifying quality real estate investments in Wroclaw and managing them. Their information system is state of the art and helps keeping control of the situation from a distance. In any case, SPG is reactive to any incident so that there is no need to worry about anything. In summary I would not have considered investing in Poland without the outstanding support of SPG. Patrick L, France

  Patrick Laredo - Wroclaw, PL

 • Hi Simon, Excellent news - after your advice, I sent them an email explaining my situation, they agreed not to charge me a fee! I would like to thank you very much for your advice. I'd like to show my appreciation by sending you some money for your time and advice. Please send your account information and i'll send you a xmas bonus! Thanks again, Robert Foster

  Rob Foster - Prague, CZ

 • Simon I have logged on to my online account and it is very impressive and userfriendly. Thanks Neel

  Neel Sahai - Brno, CZ

 • It is very hard to find good honest analysis in this field. Not only is your analysis very trustworthy it also offers very valuable insights. Dibbo

  Dibbo Khan - CZ

 • Hi Simon Thanks for yet another market report, best in class. Mads

  Mads Larsen - Prague, CZ